Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W mieście Limanowa działa Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Burmistrz Miasta Limanowa Zarządzeniem Nr 134/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku powołał do zespołu przedstawicieli limanowskich instytucji i służb, do kompetencji których należy podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zmiany w składzie Zespołu były dokonywane na podstawie Zarządzeń: nr 27/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., nr 123/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., nr 175/2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz nr 182/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

Od 6 sierpnia 2019 roku w Zespole pracują osoby powołane przez Burmistrza Miasta Limanowa na podstawie zawartych porozumień pomiędzy:

– Miastem Limanowa, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Komendą Powiatową Policji w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Sądem Rejonowym w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limanowej.

W roku 2021 udało się również zawrzeć Porozumienie pomiędzy Miastem Limanowa, a Szpitalem Powiatowym w Limanowej.

W skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele (stan na 31.12.2022):

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – 3 osoby (pracownik socjalny, asystent rodziny, obsługa administracyjno-techniczna),
  2. Sądu Rejonowego w Limanowej – 1 osoba (kurator zawodowy),
  3. Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – 1 osoba (kierownik wydz. Dzielnicowych),
  4. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej – 1 osoba (przewodnicząca MKRPA),
  5. Miejskich placówek oświatowych – 1 osoba (pedagog szkolny),
  6. Szpitala Powiatowego w Limanowej – 1 osoba (pracownik socjalny).

Działania zespołu realizowane są w oparciu o Ustawę  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskie Karty oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w których określono zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jest to przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Pozostałe zadania Zespołu to:
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
• dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje do indywidualnych przypadków Grupy Robocze, które realizują działania w ramach procedury Niebieskie Karty.

Dane kontaktowe:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w mieście Limanowa

Za obsługę organizacyjno – techniczną odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa

tel. 18 3371-310 wew. 33

Wróć do góry