Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzeniem Burmistrza Nr 125/2023 z dnia 4 września 2023 roku w roku 2023 r. został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy, który realizował cele szczegółowe w przedstawionych poniżej działaniach.

Obecnie w Zespole pracują osoby powołane przez Burmistrza Miasta Limanowa na podstawie zawartych porozumień pomiędzy:

– Miastem Limanowa, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Komendą Powiatową Policji w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Sądem Rejonowym w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Szkołą Podstawową nr 3 w Limanowej,

– Miastem Limanowa, a Szpitalem Powiatowym w Limanowej.

 

W skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele (stan na 31.12.2023):

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – 3 osoby (pracownik socjalny, asystent rodziny, obsługa administracyjno-techniczna),
  2. Sądu Rejonowego w Limanowej – 1 osoba (kurator zawodowy),
  3. Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – 2 osoby (kierownik wydz. Dzielnicowych, funkcjonariusz),
  4. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej – 1 osoba (przewodnicząca MKRPA),
  5. Miejskich placówek oświatowych – 1 osoba (pedagog szkolny),
  6. Szpitala Powiatowego w Limanowej – 1 osoba (pracownik socjalny).

Działania zespołu realizowane są w oparciu o Ustawę  o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w których określono zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą domową oraz wobec osób stosujących przemoc.

Jest to przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Pozostałe zadania Zespołu to:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Zespół Interdyscyplinarny powołuje do indywidualnych przypadków Grupy diagnostyczno-pomocowe, które realizują działania w ramach procedury Niebieskie Karty.

Dane kontaktowe:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w mieście Limanowa

Za obsługę organizacyjno – techniczną odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa

tel. 18 3371-310 wew. 33

Wróć do góry