Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

1 krok – Wszczęcie Procedury

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza Niebieskiej Karty A. Kartę A może wypełnić:
– policjant,
– pracownik socjalny,
– pracownik oświaty,
– przedstawiciel ochrony zdrowia,
– członek miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Karta A zostanie wypełniona, gdy w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych jedna z ww. osób poweźmie podejrzenie, że ma do czynienia z przypadkiem przemocy domowej (będzie świadkiem przemocy lub usłyszy wiarygodne informacje na ten temat od kogoś innego).
Każdy, kto wypełni Kartę A, przekazuje ją w ciągu 7 dni do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu Karty A w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom Zespołu, który powołuje Grupę Roboczą. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji. Najczęściej są to, w zależności od potrzeb: pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel szkoły do której chodzi dziecko, przedstawiciel miejskiej komisji alkoholowej, przedstawiciel ochrony zdrowia, kurator.
Osoba wypełniająca Kartę A przekazuje osobie doświadczającej przemocy formularz Karty B.

2 krok – Opracowanie indywidualnego planu pomocy

Członkowie Grupy Roboczej po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie A, zapraszają zarówno osobę pokrzywdzoną przemocą na spotkanie. Odbędzie się ono w najbliższym możliwym czasie.
Spotkanie to służy uzyskaniu dokładnych informacji niezbędnych do oceny sytuacji rodziny, w której wystąpiła przemoc oraz zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami w związku z doświadczaną przemocą. Na tej podstawie zostanie opracowana diagnoza sytuacji oraz przygotowany specjalny indywidualny plan pomocy rodzinie, który zostanie spisany w formularzu Niebieskiej Karty C.

3 krok – Oddziaływanie na sprawcę przemocy

Po spotkaniu z osobą doświadczającą przemocy członkowie Grupy Roboczej wezwą na spotkanie osobę stosującą przemoc. Ona/on także ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i zgłosić swoje potrzeby. Zostaną one w miarę możliwości uwzględnione w planie pracy z rodziną. Celem spotkania jest przede wszystkim wezwanie osoby stosującej przemoc do zaprzestania zachowań krzywdzących innych członków rodziny oraz motywowanie jej do pracy nad zmianą zachowań.
Dokumentacja tego spotkania zostanie zapisana w formularzu Niebieskiej Karty D.
W uzasadnionych sytuacjach Zespół Interdyscyplinarny może wystąpić do Prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak:
– nakaz opuszczenia przez sprawcę lokalu, w którym zamieszkuje wspólnie z pokrzywdzonym,
– dozór Policji, czy tymczasowe aresztowanie.
Sąd może zobowiązać sprawcę do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

4 krok – Realizacja indywidualnego planu pomocy

Członkowie Grupy Roboczej wspierają w realizacji działań wspólnie zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy. Może to obejmować np. pracę socjalną, konsultacje psychologiczne, udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy, powiadomienie sądu, objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
Członkowie grupy monitorują także sytuację w środowisku domowym zagrożonym przemocą. Monitoring będzie polegał na okresowych spotkaniach zarówno z ofiarą, jak i osobą stosującą przemoc. Co pewien czas członkowie Grupy Roboczej spotkają się i między sobą
wymienią informacje o bieżącej sytuacji w środowisku domowym oraz w zależności od potrzeb zweryfikują początkowy plan pomocy.

5 krok – Zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”

Jeżeli w trakcie procedury incydenty przemocy powtarzają się, należy wzywać Policję lub informować o tym członków Grupy Roboczej. Z interwencji Policji powstanie kolejna Karta A dołączana do dokumentacji procedury.

6 krok – Zakończenie procedury

Zakończenie procedury następuje najczęściej z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowaniu przemocy.

 

Źródło: Poradnik PRZEMOC? NIE CZEKAJ! Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty

 

Wróć do góry