Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją programu ” OPIEKA 75+”

Program „Opieka 75+” na rok 2024

Zadanie: Dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych w gminie

Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2024. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program realizowany jest na terenie miasta Limanowa w terminie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  1. a) dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
  2. b) dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  3. c) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” realizowany jest na terenie miasta Limanowa od 2018 roku. W ramach Programu świadczone są usługi dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Realizacja Programu „Opieka 75+” przyczyniła się do zwiększenia dostępności usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Limanowa, gdyż zapotrzebowanie na pomoc usługową, w tym dla osób powyżej 75 roku życia z roku na rok wzrasta.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 482/OPS/2024 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 63 704,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 106 173,34 zł.

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2023

flaga i godło

Zadanie – wsparcie finansowe zadania Program „Opieka 75+”

Urząd Miasta Limanowa otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w gminie w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2023. Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowane na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Wysokość dofinansowania nie przekroczy 60 % kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2022 i będą one kontynuowane w roku 2023;

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,

 2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej,

3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr 196/OPS/2023 zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 83 398,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 155 748,00 zł.

Wróć do góry