Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Gmina Miasto Limanowa przystąpiła po raz kolejny do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024 współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Miasta Limanowa  od 14.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość dofinansowania wynosi 76 500,00 zł (w tym środki Funduszu na koszty związane  z obsługą Programu w kwocie 1 500,00 zł).

Całkowita wartość zadania wynosi 76 500,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi do ukończenia 16. roku życia  posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Wyżej wymieniony program polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub zatrudnionych, uczących się lub studiujących. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3371 31.

Wróć do góry