Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w 2024 roku

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku, rozumiane jako zrealizowanie przez beneficjenta dotacji wszystkich płatności w ramach zadania.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.
Zgodnie z zawartym  porozumieniem nr WZ-IV.3212.8.2.2024 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Limanowa, na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 50 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 73 030,00 zł.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie zmniejszenie różnic powodujących wykluczenie społeczne grupy romskiej przy równoczesnym zachowaniu odrębności kulturowej.

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Asystent społeczności romskiej”.
Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wróć do góry