Pomoc państwowa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2024 r. realizuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz.881).

W związku z podpisanym dn. 28 czerwca 2024 r. aneksem nr 1/2024 do umowy nr 73/OPS/D/2024 r. z 29 stycznia 2024 r., kwota otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wzrosła z 140 781,00 zł na 150 475,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 291 256,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.  kwoty: 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rok 2023

flaga i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od 1 stycznia 2023 r. kontynuuje realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007), zmienionej Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1287).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa  na 2023 r.)  na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 319 234,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 408 234,00 zł.

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.  kwoty: 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
  4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Wróć do góry