KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach realizacji postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO’, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11 w Limanowej, tel. 18 3371 310.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail iod@miastolimanowa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MOPS w szczególności w zakresie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz wydawania decyzji, zaświadczeń i informacji w tym zakresie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także mogą to być podmioty którym dane będą niezbędne do realizacji zadań zleconych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z MOPS.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres wskazany w przepisach prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), w tym w obowiązującej w MOPS instrukcji kancelaryjnej.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku występujących w nich nieprawidłowości;
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Wróć do góry