Dostępna przestrzeń publiczna

„DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie: 27 175,20 zł. W tym celu w dniu 23 listopada 2023 r. ostała zawarta umowa nr PPA/000007/06/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanym PEFRON, a Miastem Limanowa. Udział środków własnych Gminy Miasto Limanowa w tym przedsięwzięciu wynosi: 6 793,80 zł. Łączna wartość projektu to: 33 969,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), udział w tym programie pozwoli na spełnienie minimalnych wymagań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Z otrzymanych środków w ramach „Dostępności architektonicznej” zakupiony zostanie kątnik schodowy i tablica tyflograficzna, a w ramach „Dostępności informacyjno-komunikacyjnej” – przenośna pętla indukcyjna, system nawigacyjny informacyjny (nakładki naprowadzające do obiektu zewnętrznego), nakładki brajlowskie oraz sfinansowana zostanie usługa doradcza trwająca od stycznia 2024 r. do września 2024 r.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

  • nakładki brajlowskie usprawnią orientację po pomieszczeniach osób niewidomych,
  • nakładki na schody/kątniki umożliwią bezpieczniejsze poruszanie się po budynku osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niewidomych i słabowidzących,
  • pętla indukcyjna podniesie komfort komunikacji z osobami słabosłyszącymi,
  • nagranie video o zakresie działalności w PJM ułatwi osobom głuchym zapoznanie się z tematyką spraw, które mogą załatwić w MOPS,
  • przygotowanie tekstu ETR o zakresie działalności jednostki pozwoli osobom z trudnościami w czytaniu i rozumieniu zrozumieć jakiej pomocy może udzielić MOPS.
Wróć do góry