Aktualności

Informacje dot. składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej uprzejmie informuje, że będzie realizował wypłatę bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu będzie można pobrać osobiście, w formie papierowej w siedzibie  tut. Ośrodka, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, w pokoju nr 3 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30, od dnia 1 sierpnia 2024 r.

Wzór wniosku zostanie również umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, dzięki czemu każdy mieszkaniec Miasta Limanowa będzie miał możliwość pobrania w/w wniosku.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO:

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w formie bonu energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, można składać:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, pok. 3,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres w/w Ośrodka,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP czy platformy mObywatel,

w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Bon energetyczny przysługuje, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu /dochód za 2023 r./, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza:

 • 1 700,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 500,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Uwaga!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego, bon energetyczny będzie przyznawany w niższej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Wysokość bonu energetycznego nie może być niższa niż 20,00 zł.

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO:

Bon energetyczny może zostać przyznany w wysokości:

 • 300,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 400,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 500,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 600,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, w wysokości:

 • 600,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 800,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1 000,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1 200,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób.

INFORMACJA O  PRZYZNANIU BONU ENERGETYCZNEGO:

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawie bonu energetycznego, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, pokój nr 3.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

 

 

 

Wróć do góry