Aktualności

Refundacja podatku VAT przysługuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

W związku ze zmianami zawartymi w art. 3 pkt. 18 ustawy  z dnia 07 grudnia 2023 r.  o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 poz. 2760) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:

  • wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • do wniosku należy załączyć opłacone faktury za dostarczone paliwo gazowe od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przypominamy również, że zasady przyznania w/wym. świadczenia pozostają bez zmian.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy łącznie spełnić dwa warunki:

  • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
  • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe: (w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza     2100 zł, w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę). Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód: 2022.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 18 3371 310 wew. 31 lub 33.

Wróć do góry